ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

แกงไตปลาแห้งปะเหลียน
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 920401-B001 ผลิตภัณฑ์ (Product) แกงไตปลาสำเร็จรูป (5 ดาว ปี 2552) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 920400184701)(OPC52 TR5Stars)52A,525A สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552 ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
01/11/2555 15:11
1,502