เกี่ยวกับ Thailandmall.net

รมว.ไอซีที เร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ ธกส. ททท. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ THAILANDMALL.net เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร และประชาชนผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคโนโลยีผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการค้าออนไลน์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที ได้เดินหน้าผลักดันและยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ บุคลากรท้องถิ่น ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์ม (Plat Form) สำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

กระทรวงไอซีทีจะยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน นำร่องจำนวน 600 แห่ง จาก 2,280 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้พื้นที่ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ ศูนย์ กศน.ตำบล อีกจำนวน 1,631แห่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนดังกล่าวกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ คาดว่าเพียงพอที่จะเป็นพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ สิ่งที่ต้องเติมเต็มเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ จึงร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่จะให้การสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการค้าขายออนไลน์ของชุมชนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงไอซีทีจึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding: MOU) การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ภายในงาน Digital Thailand 2016 โดยเป็นการลงนามระหว่างกระทรวงไอซีที ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะสนับสนุนให้กลุ่มโอทอปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างต่อเนื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับตำบล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ e-Commerce ของกลุ่ม SMEs ผ่านเครือข่ายของสมาพันธ์ และ THAILANDMALL.net จะสนับสนุนด้านการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ ASEANMALL.net ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลผลวิเคราะห์การใช้งานด้านตลาดกลางออนไลน์และผลการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในระบบ e-Commerce ทั้งในและต่างประเทศ

1311 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

  • 02 587 4570
  • thailandmall.net@gmail.com