ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

สมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิาการจังหวัดเลยเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ HOMEWORKER
เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2555 ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนโรงเรียนบ้านวังสะพุงร่วมกับสมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ ICTเพื่อพัฒนาศักภาพกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานที่บ้านในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้กลุ่มผู้พิ
02/11/2555 10:39
1,252